Pakt dla nauki

14.05.2015 8:14:11
RSS - Pobierz odcinek

Z dr hab. Łukaszem Niesiołowskim Spano czytamy 10 najważniejszych postulatów dokumentu pod nazwą "Pakt dla nauki" przygotowanego przez inicjatywę Obywatele Nauki. Poprzednia audycja na temat Obywateli Nauki.

  1. Podniesienie jakości badań naukowych i kształcenia akademickiego.
  2. Wzmocnienie roli uczelni, w tym uczelni lokalnych, jako ośrodków budowania kapitału społecznego, ekonomicznego i cywilizacyjnego Polski.
  3. Zatrzymanie i odwrócenie procesu pauperyzacji i prekaryzacji środowiska naukowego.
  4. Uelastycznienie i zróżnicowanie modelu kariery naukowej oraz uzależnienie dróg awansu wyłącznie od kryteriów merytorycznych.
  5. Wzmocnienie związku między wszystkimi etapami kształcenia, od przedszkola do szkoły wyższej - realizacja w praktyce idei ciągłości edukacji. Poprawa jakości kształcenia nauczycieli i zaangażowanie środowisk naukowych w proces doskonalenia edukacji niższych szczebli.
  6. Stworzenie warunków do upowszechniania wiedzy i popularyzacji wyników badań, w tym zwłaszcza tych f nansowanych ze środków publicznych.
  7. Zapewnienie przestrzegania standardów etycznych w środowiskach naukowych. Przestrzeganie „Europejskiej Karty Naukowca” oraz „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.
  8. Podniesienie nakładów budżetowych na naukę do co najmniej 1 % PKB (bez wliczania środków unijnych) do 2020 r. i do co najmniej 2,5 % PKB do 2030 r.; zapewnienie finansowania publicznych uczelni wyższych w wysokości odpowiadającej kosztom ich funkcjonowania.
  9. Stworzenie skutecznych mechanizmów i procedur służących wzmacnianiu współpracy między naukowcami i gospodarką, uproszczenie drogi od wynalazku do wdrożenia.
  10. Nowa, spójna organizacja uczelni publicznych, oparta na jasnych i zobiektywizowanych kryteriach jakości prowadzonych badań naukowych i jakości kształcenia.

Podkast Nauka XXI wieku jest dostępny bezpłatnie i udostępniany na licencji Creative Commons - uznanie autorstwa (CC-BY). Wszystkie audycje można znaleźć na stronach www.nauka.podkasty.info Audycje finansowane są z darowizn słuchaczy. Jeśli podoba ci się audycja, twoje nawet najmniejsze wsparcie bardzo pomoże w produkcji kolejnych audycji. Możesz to zrobić tutaj. Autorem utworu wykorzystanego w sygnałówce audycji jest zespół Klavar